Distances līgums

SIA Amizante, vienotais reģistrācijas numurs 40003710187, turpmāk tekstā Izpildītājs, no vienas puses, un Interneta mājas lapas Yostoro lietotājs, kas ir aizsūtījis pieteikumu reģistrācijai Interneta sistēmā Yostoro (turpmāk tekstā - Sistēma) un kuram ir tiesības pārstāvēt fizisko vai juridisko personu (turpmāk tekstā Abonents), kas ir minēti šajā pieteikumā, no otras puses, noslēdz šo distances līgumu (turpmāk tekstā Līgums):

1. Līguma priekšmets

1.1. Interneta veikalu veidošanas pakalpojums, kuru nodrošina ar programmatūras palīdzību, kas ir pieejama pēc Interneta adreses Yostoro (turpmāk tekstā – Pakalpojums)

2. Pakalpojuma sniegšanas noteikumi

2.1. Pakalpojuma sniegšanas noteikumi, kas ir publicēti mājas lapā Yostoro, ir šā Līguma neatņemamā daļa.

3. Līguma darbības termiņš un izbeigšanas noteikumi

3.1. Šis Līgums stājas spēkā no Abonenta reģistrācijas brīža Sistēmā.

3.2. Minimālais līguma darbības termiņš sastāda 1 mēnesis no reģistrācijas brīža.

3.3. Līgums var tikt izbeigts pēc minimālā līguma darbības termiņa iestāšanās, ar rakstveida vai e-pasta paziņojumu.

3.4. Līguma vienpusējās izbeigšanas gadījumā, apmaksas atlikums Abonentam netiek atgriezts

3.5. Abonenta Pakalpojumu sniegšanas noteikumu pārkāpšanas gadījumā, pakalpojuma sniegšana Abonentam var tikt apturēta līdz Abonents novērš pārkāpumus. Abonentam nav tiesības prasīt kompensāciju vai apmaksas atgriešanu sakarā ar pakalpojuma izmantošanas neiespējamību par visu šo laiku. Pakalpojuma sniegšanas apturēšana neatbrīvo Abonentu no Līguma saistībām.

3.6. Abonents var izbeigt Līgumu 30 dienu laikā no reģistrācijas brīža pilnībā saņemot atpakaļ iemaksāto summu.

3.7. Gadījumā, ja apmaksa tiek kavēta ilgāk par 3 dienām, Abonentam tiks nosūtīts atgādinājums pa e-pastu. Kopā var tikt izsūtīti līdz 3 atgādinājumiem katra atsevišķa maksājuma kavējuma gadījumā. Par katru atgādinājumu tiek iekasēta maksa par apstrādāšanu 0,25 Ls apmērā.

4. Samaksas kārtība un cenas

4.1. Abonents apņemas maksāt par Pakalpojumu saskaņā ar mājas lapā Yostoro norādītajiem izcenojumiem.

4.2. Samaksa par Pakalpojumu tiek veikta ar priekšapmaksu, saskaņā ar faktūrrēķinu, ko Abonentam izsūta pa e-pastu.

4.3. Izpildītājam ir tiesības mainīt pakalpojuma maksu, brīdinot Abonentu 1 (vienu) mēnesi iepriekš.

4.4. Cenu izmaiņas neskar Abonenta uz priekšu apmaksāto Pakalpojuma sniegšanas periodu.

5. Pušu tiesības un pienākumi

5.1. Visas tiesības uz jebkuru intelektuālo īpašumu, kurai Abonents piekļūst Pakalpojuma sniegšanas laikā, pieder Izpildītājam vai tā partneriem. Abonents uz to neiegūst nekādas tiesības. Ir aizliegts novākt autortiesību paziņojumus (piemēram, par to, ka šis interneta veikals ir izveidots ar Yostoro sistēmas palīdzību).

5.2. Abonents var izmantot Pakalpojumu Pakalpojuma sniegšanas noteikumos noteiktajos nolūkos.

5.3. Izpildītājs apņemas sniegt pakalpojumus pēc iespējas labākā kvalitātē. Par kvalitātes trūkumiem netiks uzskatīti Pakalpojumu sniegšanas pārtraukumi, kuri ilgst līdz 72 (septiņdesmit divām) stundām, ja pārtraukuma pamatā ir trešo personu rīcība, iekārtu bojājumi, kas nav Izpildītāja īpašumā, un kuru tehniskais stāvoklis nav atkarīgs no Izpildītāja. Pakalpojuma pārtraukuma laiks tiek skaitīts no brīža, kad Klienta pilnvarotā persona ir informējis Pakalpojumu sniedzēju par pārtraukumu pa tālruni. Par pārtraukumu Klientam ir iespēja paziņot no plkst. 9.00 līdz 18.00.

6. Pārējie noteikumi

6.1. Līgums tiek slēgts saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanu.

6.2. Abonents piekrīt saņemt rēķinus par saņemto Pakalpojumu tikai elektroniskā veidā (uz reģistrācijas laikā norādīto e-pastu, bez paraksta un zīmoga) un nepieprasa rēķina kopiju saņemšanu papīra formā.

6.3. Abonents pieņem samaksu par precēm un pakalpojumiem, ko piedāvā klāt pirkumam ar Pakalpojuma palīdzību izveidotajā Interneta veikalā.

6.4. Abonents pats uzņemas atbildību valsts priekšā par jebkuru nodokļu un nodevu samaksu, ar kurām tiek aplikta Abonenta darbība pārdodot preces un pakalpojumus, sakarā ar Pakalpojuma izmantošanu.

6.5. Abonents apņemas paturēt noslēpumā un neizplatīt trešajām personām saņemto konfidenciālo informāciju, kas sniegti Pakalpojuma administrēšanai (lietotāja vārds un parole). Abonentam nav tiesību sniegt pieeju trešajām personām zem sava lietotāja vārda un paroles.

6.6. Šis Līgums ir distances līgums, noslēgts saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanu un Ministru kabineta noteikumiem un ir derīgs bez paraksta un zīmoga.

SIA „Amizante"
Vienotais reģ. nr.: 40003710187
PVN maksātāja nr.: LV40003710187

Juridiska adrese:
Ūnijas iela 16b, Rīga, LV-1084

Nor. konts:
Swedbank A/s
BIC (SWIFT): HABALV22
Konts (IBAN): LV72HABA0551008549368